загрузка...

Нові роботи

Етапи розробки проекту в медицині
2012-12-11

Етапи планування і управління проектом.Поняття проекту і проектного циклу.Попередня стадія розробки й аналізу проекту


Гігієна лікарні
2012-12-11

Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні.Санітарна охорона ґрунту.Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів


Рынок и социальная защищенность
2012-12-11

Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике.Понятие и значение социальной защищенности


Фінанси підприємства
2012-12-11

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів


Ціннісно-орієнтаційна діяльність людини. Цінності і їх різновиди
2012-12-11

Основні функції цінностей в житті людини.Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності.Класифікація цінностей та їх характеристика


Етичні погляди Кароля Войтили
2012-12-11

У своїй учительській діяльності Церква займається моральними питаннями, піднімає свій голос, коли виникають етичні проблеми


Класичні проблеми, розділи і функції філософії
2012-12-11

Основні розділи та проблеми філософії.Характеристика основних функцій філософії


Логіко-філософський трактат Л.Вітгенштайна як теоретична основа верифікаціонізму
2012-12-11

Значення ідей Вітґенштайна велике, проте їх інтерпретація, як показали декілька десятиліть активної роботи в цьому напрямі, представляє велику трудність


Теоретичне обґрунтування філософських проблем освіти і виховання в німецькій класичній філософії
2012-12-11

Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ - початку XІХ ст.Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте


Доходність, ризик та ковариація акцій на основі історичних даних
2012-12-11

Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах.Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн.Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики


Формування портфелю та галузевий аналіз
2012-12-11

Використання методів аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля.Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України.Оцінка динаміки цінової ситуації на ринку цінних паперів


Оптимізація системи управління документообігу ЗНЗ
2012-12-11

Структура і функції служби діловодства умови для видання та зберігання документації, автоматизація діловодства.Сутність та особливості документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу.Методологічні основи дослідження системи документообігу


Меморіальні музеї Переяслава-Хмельницького
2012-12-11

Музей народної архітектури і побуту.Археологічний музей м. Переяслав-Хмельницький.Переяславська діорама


Екстремальний туризм
2012-12-11

Порівняльна оцінка розвитку екстримальних видів туризму в Україні та Польщі.Аналіз та особливості форм екстремального туризму.Поняття та ознаки екстремального туризму


Технологічний прогрес як чинник розвитку соціальної сфери
2012-12-11

Пріоритетні напрямки технологічного прогресу у соціальній сфері.Науково-технологічний прогрес та його вплив на суспільство


Суспільство як комунікативна система (Луман, Габермас (Хабермас)
2012-12-11

Теорія суспільства та основні ідеї в комунікативній етиці Ю. Габермаса.Теорія суспільства у поглядах Н.Лумана.Комунікаційна модель громадянського суспільства


Ісламський фактор у розвитку міжнародного тероризму
2012-12-11

Особливості ісламського фактору в міжнародному тероризмі.Тероризм ісламістських терористичних організацій


Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегічного управління
2012-12-11

Управління на основі ранжування стратегічних завдань основну увагу приділяє визначенню тих завдань, які мають розв’язуватися в межах стратегічного управління.


Основні етапи розвитку соціології
2012-12-11

Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Передумови виникнення соціології


Соціологічні опитування
2012-12-11

Соціологічне опитування “Відношення до вживання нікотину, алкоголю та наркоманії.Соціологічна парадигма XX сторіччя (теорія соціального конфлікту, теорія соціального обміну, символічного інтеракціонізму)


Характеристика основних понять соціології
2012-12-10

Асоціативні (зближення) та десоціативні (віддалення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади).Характеристика основних понять соціології способу життя


Послуги банків з фінансового лізингу
2012-12-10

Лізинг – як альтернатива банківського кредитування.Сутність фінансового лізингу


Ринок праці
2012-12-10

Проаналізувати за попередні 5 років динаміку тривалості безробіття, визначеної за методологією МОП і результатами реєстрації і центрах зайнятості України, пояснити причини змін.Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття


Динаміка окремих показників нестандартних видів і форм зайнятості
2012-12-10

Характеристика гнучких форм зайнятості. Особливості надомної форми організації праці інвалідів.Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості


Об´єкт релігієзнавства як науки
2012-12-10

Предмет, об'єкт і структура релігієзнавства.Особливості об’єкту релігієзнавства


Акутальні питання релігієзнавства
2012-12-10

Соціально-історичні причини та ідейні джерела виникнення буддизму.Походження релігії та її ранні форми


Проблеми походження релігії
2012-12-10

Історичний генезис релігій. Ранньоісторичні форми релігії.Структура сучасних релігій (загальна характеристика).Розмаїття релігій світу та проблеми їх класифікації


Психологічні детермінанти злочинної поведінки
2012-12-10

Характеристика злочинної поведінки та її головні чинники.Психологічний аналіз злочинної поведінки при різних формах провини.Компоненти психологічної структури злочинної поведінки


Професійна спостережливість та прийоми її розвитку
2012-12-10

Дослідження організаційно-педагогічних умов формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів ОРД.Основні прийоми розвитку спостережливості.Формування професійної спостережливості як психологічна проблема


Політика та етика в тлумаченні П.Рікера
2012-12-10

Поняття держави та насильства у політичних поглядах П.Рікера.Етичні погляди П.Рікера.Місце та основні ідеї П.Рікера у філософії та етиці


Порівняльна характеристика політичних систем США і Канади
2012-12-07

Порівняльна характеристика політичних систем США і Канади, спільні та відмінні риси.Значення Президента і Конгресу в політичній системі США


Політика як суспільне явище
2012-12-07

Взаємозв'язок політики та економіки як механізмів регуляції суспільного життя.Роль моральних мотивів у політиці.Політична діяльність та її основні форми


Сутність і значення у сучасному житті
2012-12-07

Основні характеристики світового сучасного політичного процесу. Держава як базовий інститут політичної системи. Політична культура, її сутність і роль в суспільстві


Підприємництво і бізнес-культура
2012-12-07

Необхідно надати характеристику бізнес-культурі Англії з позиції наступних параметрів: співвідношення індивідуалізму і колективізму; дистанції влади; домінування матеріальних чи духовних цінностей; відношення до невизначеності