загрузка...

Управління змістом робіт

1. Сутність і зміст управлінської праці.

2. Напрямки поділу управлінської праці та особливості її кооперації.

3. Класифікація і планування робочих місць.

4. Сутність паспорту робочого місця. Особливості розробки паспорту робочого місця.

5. Документ та його роль в забезпеченні управління змістом робіт.

6. Дайте коротку характеристику основним видам управлінських документів.

7. Відповідальність керівника підприємства за раціональну організацію управлінської праці персоналу.

8. Особливості організації спілкування по телефону.

9. Дайте характеристику організаційних документів, визначить їхнє значення в управління змістом робіт.

10. Що таке раціональні умови праці, яким чином вони створюються в організації. Їх значення для підвищення продуктивності праці.

11. Методи забезпечення трудової дисципліни в колективі.

12. Організація служби діловодства, її функції в організації.

13. Планування праці керівника та його особливості.

14. Ділова бесіда та особливості її організації.

15. Календарне планування роботи менеджера.

16. Збори і наради, як форма обміну управлінською інформацією та особливості їх організації та проведення.

17. Робочий час, його структура, нормування.

18. Особливості організації прийому відвідувачів.

Список використаної літератури.


1. Сутність і зміст управлінської праці

Управлінська праця — це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об'єктивних і суб'єктивних факторів суспільної діяльності людей.

Управлінська праця є специфічним видом діяльності, який виділився в результаті поділу, спеціалізації та кооперації виробничої праці. Отже, вона є працею виробничою. Предметом управлінської праці є як людина, так і її діяльність.

Управлінська праця безпосередньо не створює певних споживчих вартостей, а здійснює регульований вплив на процес виробництва і цим забезпечує необхідні умови для його розвитку.

Продуктом діяльності управлінської праці є рішення, і управлінських працівників правомірно віднести до найбільш активної частини трудового колективу, що бере участь у створенні матеріального продукту за рахунок впливу на матеріальні елементи виробництва і через інші колективи. Тому ефективність цієї праці може визначатися виробничими результатами.

2. Напрямки поділу управлінської праці та особливості її кооперації

Під поділом праці розуміють диференціацію і спеціалізацію трудової діяльності, що призводить до відособлення різних її видів, коли окремі групи управлінських працівників зайняті різною діяльністю, спрямованою на досягнення загальної мети.

При організації управлінської праці застосовують три напрями ЇЇ поділу: функціональний, технологічний та кваліфікаційний.

Функціональний поділ праці полягає в закріпленні конкретних функцій управління за підрозділами чи окремими працівниками.

Так, у будь-якому апараті управління повинні бути працівники, зайняті встановленням мети, плануванням, розробкою рішень, організацією виконання їх, мотивацією, контролем. Подальша спеціалізація та поділ праці в межах функції відбувається за допомогою конкретизації окремих складових конкретної (специфічної) функції та закріплення її за працівниками.

Для раціоналізації управління особливе значення має вдосконалення функціонального і кваліфікаційного поділу праці. Пошук слід вести у напрямку розробки оцінних критеріїв для віднесення всіх спеціалістів до певних класів, як це прийнято стосовно до юристів і працівників інших спеціальностей.

Кооперація праці — це форма організації праці, яка передбачає спільну участь багатьох працівників і забезпечує погодження їх колективних дій у одному і тому ж управлінському процесі.

Для раціональної кооперації й організаційного регламентування функціювання персоналу управління слід розробляти положення про структурні підрозділи, складати службові інструкції для всіх управлінських працівників, охоплюючи керівників підприємств (об'єднань), і схеми функціональних взаємозв'язків працівників. Крім того, потрібно розробляти програми (алгоритми) менеджменту, стандарти на управлінські функції та процедури стосовно особливостей кожного підприємства (об'єднання).

3. Класифікація і планування робочих місць

Усі робочі місця класифікують за такими ознаками:

За ступенем механізації робочі місця поділяють на ручні, машинно-ручні, механізовані, автоматизовані і апаратурні.

Робочі місця ручної роботи характеризуються тим, що всі трудові процеси на них виконуються за допомогою трудового зусилля виконавця, з застосуванням найпростішого інструменту.

До машинно-ручних робочих місць належить обробка предметів праці механізмами і за рахунок зовнішньої енергії (електричної, теплової), але при безпосередній участі працівника.

Механізовані робочі місця характеризуються тим, що основні технологічні процеси повністю виконуються машинами і механізмами, а за робітником залишається лише функція управління машинами, тобто енергія людини витрачається на управління, а не на безпосереднє перетворення предмета праці.

На автоматизованих робочих місцях весь технологічний процес здійснюється верстатом, машиною або агрегатом автоматичної дії без участі працівника, за яким зберігається функція пуску і зупинки автомату, контролю за його роботою і, за необхідності, наладки. Наприклад, робота машиністів автоматизованих насосних станцій водопроводу.

Апаратурні робочі місця оснащені різними апаратами, впливають ними на предмет праці за рахунок теплової, електричної, хімічної або біологічної енергії.

1. За ознакою спеціалізації робочі місця поділяють на спеціалізовані і універсальні. На спеціалізованих робочих місцях, оснащених обладнанням спеціального призначення, можуть виконуватися одні й ті самі або близькі за змістом операції і види робіт (робоче місце штампувальника, бурильника і под.). На універсальних робочих місцях здійснюються різнорідні роботи, вони оснащені універсальним обладнанням, що дозволяє швидко переходити від одного виду робіт до іншого (наприклад, в умовах ремонтно-механічних майстерень).

2. За ознакою розподілу праці виділяють два типи робочих місць — індивідуальні, де постійно зайнятий один виконавець і колективні, де трудові процеси здійснюються групами працівників, при обслуговуванні крупних машинних агрегатів тощо.

3. За кількістю обладнання, що обслуговують, робочі місця поділяються на одноверстатнібагатоверстатні (багатоапаратурні, багатоагрегатні). (одноапаратурні, одно-агрегатні);

4. За місцеположенням робочі місця поділяються на стаціонарні, розташовані і обладнані на одному місці (наприклад, робочі місця верстатників, апаратників); і пересувні, які постійно пересуваються у просторі (робочі місця будівельників, ремонтного персоналу).

Можуть вводитися і інші класифікації робочих місць. Дня успішного виконання виробничих завдань необхідно, щоб кожне робоче місце було належним чином організоване. Під організацією робочого місця складовими організації робочого місця є його оснащення, планування і обслуговування. розуміють комплекс заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці для високопродуктивної роботи персоналу.

4. Сутність паспорту робочого місця. Особливості розробки паспорту робочого місця

Містить відомості, позиціонуючі дане робоче місце в організаційній структурі підприємства, які роботи виконуються співробітником на даному робочому місці і які вимоги до кваліфікації (а так само іншим якостям) цього співробітника.

По паспорту робочого місця автоматично будуються кваліфікаційний тест і профіль посади.

Положення робочого місця в організаційній структурі підприємства

1. Назва робочого місця

2. Посада

3. Підрозділ

4. Безпосередній керівник

5. Безпосередні підлеглі

6. Яким ще робочим місцям підлегле дане РМ організаційно й функціонально

7. Робоче місце, що заміщає описуване РМ під час відсутності

Паспорт (типовий проект) робочого місця працівників включає наступні розділи:

· призначення і загальні характеристики;

· планування робочого місця;

· меблі, обладнання і технічні засоби;

· функціональні обов’язки (основні елементи роботи);

· методи і прийоми праці;

· умови праці;

· оплата праці;

· організація обслуговування;

· регламентуюча документація;

· завантаження робочого місця (нормування);

· охорона праці і техніка безпеки.

Вихідними даними для розробки паспортів робочих місць є:

· типові паспорти робочих місць;

· моделі робочих місць співробітників;

· штатний розклад підприємства;

· положення про оплату праці;

· схема монтажу технічних засобів;

· інструкції з експлуатації;

· нормативи праці управлінців;

· інструкції з техніки безпеки;

· робочий проект будівлі (офісу);

· специфікація на меблі та обладнання;

· положення про підрозділи;

· посадові інструкції;

· контракти співробітників;

· нормативи площі на одного співробітника.

Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і наявними трудовими ресурсами, раціональнішого використання резервів виробничого потенціалу та підвищення продуктивності праці застосовують атестацію і паспортизацію робочих місць.

Облік робочих місць є першим етапом робіт з атестації й передбачає визначення числа робочих місць, їхню класифікацію й угруповання їх по видах і характеру використання, категоріям зайнятих на них працівників і ін. Для забезпечення повноти й вірогідності обліку на кожне робоче місце заводиться "Паспорт робочого місця". Порядок роботи з обліку, паспортизації й атестації робочих місць визначається наказом по підприємстві, у якому встановлюються строки проведення цієї роботи зі структурних підрозділів і підприємства в цілому, визначається склади загальнозаводської й цехової комісій, установлюється відповідальність функціональних служб і підрозділів і конкретних посадових осіб за строки і якість проведення роботи.

При визначенні фактичної кількості робочих місць і зони кожного з них ураховується все встановлене встаткування, включаючи тимчасово бездіяльне у зв'язку з несправністю, ремонтом, модернізацією, відсутністю працюючих, сировини, матеріалів, енергії й інших ресурсів, а також перебувають у резерві й консервації. При цьому те саме встаткування не повинне враховуватися в складі різних робочих місць.

Не враховується встаткування, закріплене за ділянками виробничого навчання й перебуває на складах або в монтажі (демонтажі).

Кожному робочому місцю, як індивідуальному, так і колективному, привласнюється порядковий номер, після чого, незалежно від того, є чи аналогічні місця, чи діють вони в момент обліку або не діють у зв'язку з тимчасовою відсутністю працівника, або з інших причин, заповнюється "Паспорт робочого місця". Останній містить кількісну і якісну характеристики робочого місця й зайнятих на ньому робітників. Основними джерелами інформації для складання "Паспорта", служать фактичні дані, отримані в результаті безпосереднього аналізу виробничого й трудового процесів на робочому місці,

5. Документ та його роль в забезпеченні управління змістом робіт

Документ якнайтісніше пов'язаний з усіма формами управлінської діяльності і є засобом реалізації покладених на апарат управління функцій, наприклад, планування, обліку, фінансування, контролю та ін.

Розглядаючи документи як форму відображення діяльності об'єктів та їх суб'єктів, можна виявити значну кількість систем документації, взаємопов'язаних та підпорядкованих.

Найбільш загальною і ціл