загрузка...

Право: питання до екзамену

1. Авторське право та суміжні права.

2. Верховна Ради України, як гілка державної влади.

3. Вибори в Україні та порядок їх проведення.

4. Види власності.

5. Види злочину

6. Види суб'єктів підприємницької діяльності.

7. Види цивільно-правової відповідальності.

8. Відповідальність у цивільному праві.

9. Власність та право власності.

10. Господарські об'єднання.

11. Господарські товариства.

12. Держава як суб'єкт міжнародного права.

13. Державна реєстрація підприємства.

14. Державна влада і державний механізм.

15. Державна дисципліна, законність та правопорядок.

16. Державний службовець, посадова особа.

17. Державний устрій (лад) України.

18. Державні органи та їх види.

19. Джерела міжнародного приватного права.

20. Джерела міжнародного публічного права.

21. Договори перевезення у міжнародному праві.

22. Загальна характеристика податкового законодавства.

23. Загальна характеристика галузі конституційного права України.

24. Загальна характеристика договорів у сфері підприємництва.

25. Загальне поняття міжнародного цивільного процесу.

26. Загальне поняття про кредитні та розрахункові стосунки у міжнародному приватному праві.

27. 3агальні засади конституційного ладу.

28. Загальні питання міжнародних залізничних, автомобільних, транспортних і повітряних перевезень, нормативно-правові акти.

29. Загальні положення про договір.

30. Загальні положення про зобов'язання.

31. Закон про кримінальну відповідальність.

32. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.

33. Застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві.

34. Захист прав та інтересів суб’єктів підприємництва.

35. Звільнення від кримінальної відповідальності.

36. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків.

37. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина.

38. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

39. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

40. Злочини проти життя та здоров'я особи.

41. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

42. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності.

43. Злочини проти основ національної безпеки України.

44. Злочини у сфері господарської діяльності.

45. Зобов'язання, що виникають із завданням шкоди.

46. Правові основи страхової діяльності.

47. Страхування суб'єктів підприємницької діяльності.

48. Зовнішньоторговельні угоди (контракти) у міжнародному приватному праві.

49. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад основні функції та повноваження.

50. Колізійні норми у міжнародному приватному праві.

51. Конституційна система органів державної влади України.

52. Конституційне провадження.

53. Конституційні засади судової влади в Україні.

54. Конституційно-правовий статус Президента України.

55. Біржова діяльність.

56. Особливості господарських договорів.

57. Кримінальна відповідальність та її підстави.

58. Кримінальне право Англії та США.

59. Кримінальне право іноземних держав (питання Особливої частини).

60. Купівля-продаж. Міна. Дарування.

61. Механізм держави та його структура.

62. Міжнародна підсудність та міжнародний комерційний арбітраж.

63. Право збройних конфліктів.

64. Міжнародне сімейне право, як галузь права

65. Дипломатичні відносини. Дипломатичні привілеї та імунітети.

66. Право міжнародних договорів.

67. Міжнародне спадкове право.

68. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Характеристика предмету науки ТДП

69. Місцеві державні адміністраці

70. Множинність злочинів.

71. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

72. Народне волевиявлення.

73. Норми права. Форми (джерела) права.

74. Об'єкти цивільних прав.

75. Об'єктивна сторона злочину.

76. Обставини, що виключають злочинність діяння.

77. Основи правового статусу людини і громадянина.

78. Основні види договорів у сфері підприємництва купівля-продаж, підряд, спільна господарська діяльність, комісія, міна та ін.

79. Основні поняття спадкового права.

80. Основні сучасні концепції держави.

81. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

82. Питання про взаємність. Правові режими у міжнародному приватному праві.

83. Підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин.

84. Поняття авторського права. Немайнові та майнові права авторів.

85. Банки та банківська діяльність.

86. Поняття державного апарату та його ознаки.

87. Поняття злочину в кримінальному праві.

88. Поняття злочину.

89. Поняття і види об'єктів цивільних прав.

90. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні.

91. Поняття і види правочинів.

92. Поняття і значення позовної давності.

93. Поняття і ознаки правової держави.

94. Поняття і система договорів перевезення.

95. Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права.

96. Поняття підприємства..

97. Забезпечення виконання зобов'язань.

98. Принципи міжнародного публічного права.

99. Поняття суб'єкта підприємницької, діяльності.

100. Поняття судимості.

101. Поняття та види бірж.

102. Поняття та види договорів підряду.

103. Поняття та види цінних, паперів.

104. Поняття та ознаки співучасті.

105. Поняття та ознаки юридичної особи.

106. Поняття та основні ознаки держави.

107. Поняття та принципи підприємницької діяльності.

108. Поняття та сутність права.

109. Поняття територіального устрою України.

110. Поняття функцій держави.

111. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин.

112. Поняття, ознаки і види правовідносин.

113. Поняття; походження та сутність держави.

114. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права.

115. Порядок виборів Президента України та вступу його на посаду.

116. Право власності у міжнародному приватному праві.

117. Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві.

118. Правова свідомість і правова культура,

119. Правове положення фізичної особи підприємця.

120. Правове регулювання та його, механізм.

121. Правовий статус Верховної Ради України.

122. Ціноутворення в господарській діяльності.

123. Правові системи і правові сім'ї.

124. Правомірна поведінка і правопорушення.

125. Правопорушення в сфері підприємництва та їх попередження.

126. Правоутворення та форми (джерела) права.

127. Предмет і сторони договору.

128. Призначення покарання.

129. Реалізація норм права.

130. Референдум в Україні та порядок проведення.

131. Система і види покарань.

132. Система права і система законодавства.

133. Склад злочину.

134. Спадкові правовідносини.

135. Співучасть у злочині.

136. Стадії вчинення умисного злочину.

137. Створення та державна реєстрація юридичної особи.

138. Страхування підприємницької діяльності.

139. Строки в цивільному праві. Позовна давність.

140. Суб'єкти міжнародного приватного права.

141. Суб'єкт злочину.

142. Суб'єкти підприємницької діяльності.

143. Суб'єктивна сторона злочину.

144. Територіальний устрій України.

145. Тлумачення норм права.

146. Уніфіковані норми в міжнародному приватному праві.

147. Фізичні особи як суб'єкти цивільних прав і обов'язків.

148. Форма держави.

149. Форма державного устрою та його види.

150. Форма правління та її види.

151. Функції держави.

152. Цивільна правоздатність фізичних осіб. Цивільна дієздатність фізичних осіб.

153. Цивільне законодавство України.

154. Цивільно-правові відносини ускладнені «іноземним елементом».

155. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

156. Юридична відповідальність: поняття і ознаки.

157. Юридичні особи.

158. Міжнародна підсудність та міжнародний комерційний арбітраж.

159. Основні сучасні концепції держави.

160. Господарські об'єднання.

161. Державна дисципліна, законність та правопорядок.

162. Господарські товариства.

163. Поняття судимості.

164. Банкрутство. Процедура банкрутства.

165. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності.

166. Казенні підприємства.

167. Інвестиції та інвестиційна діяльність.

Список використаної літератури.


1. Авторське право та суміжні права

Відповідно до закону авторові належать особисті немайнові і майнові права, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням будь-якого твору науки, літератури чи мистецтва. Для виникнення і здійснення авторських прав не вимагається виконання будь-яких формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі — ©, імені особи, яка має авторське право, і року першої публікації твору.

Особа, яка має авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах протягом строку охорони авторського права. Державній реєстрації можуть бути піддані свідчення про авторство на обнародуваний чи необнародуваний твір, факт і дата опублікування твору та договори, які зачіпають права автора на твір.

Державну реєстрацію здійснює Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності у встановленому порядку1. Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. При виникненні спору державна реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.

Особисті (немайнові) права автора — це право авторства, право на авторське ім'я, право на недоторканність твору і право на обнародування твору.

Право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець має право називати себе автором твору, а всі інші особи, що використовують твір, зобов'язані зазначати ім'я його автора. Право авторства закріплює факт створення даного твору конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора.

Зазначення імені автора при використанні твору обов'язкове в усіх випадках, за одним винятком: якщо твір образотворчого мистецтва або фотографічний твір використовується у промисловості. У цьому разі ім'я автора не згадується з чисто технічних причин.

Право на авторське ім'я дає авторові змогу випустити свій твір за власнім ім'ям, умовним (псевдонімом) або взагалі без зазначення імені (анонімно).

Здебільшого автор публікує свої твори під власним ім'ям, тобто зазначає своє прізвище та ініціали. Поряд з цим ст. 13 Закону про авторське право надає авторові право випускати у світ твір під псевдонімом або анонімно.

Право на вибір способу зазначення імені, а також на розкриття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Лише у разі коли автор у своєму творі порушив чиїсь права (наприклад, образив когось), на вимогу слідчих органів або суду видавництво, редакція газети чи театр, яким відоме справжнє ім'я автора, можуть розкрити його псевдонім чи анонім.

Право на недоторканність твору визначається як право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора. Це означає, що при виданні, публічному виконанні або будь-якому іншому використанні твору забороняється без дозволу автора та його правонаступників вносити будь-які зміни як до самого твору, так і до його назви та позначення імені автора. Не допускається також без дозволу автора супроводжувати видаваний твір ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями, будь-якими іншими поясненнями, доповнювати або скорочувати твір. За чинними раніше в Україні типовими видавничими договорами малюнок і навіть колір обкладинки можна було зробити лише за згодою автора.

Завдання авторського права — встановити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результат